Sandy's Designs de website waar alles voor design mogelijk is.

Algemene-voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Sandy’s Designs: gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 87955946 handelend onder de naam
Sandy’s Designs.
1.2. Website: de website van Sandy’s Designs , te raadplegen via
www.sandysdesigns.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Sandy’s Designs en/of zich geregistreerd
heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sandy’s Designs en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Sandy’s Designs
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sandy’s Designs
slechts bindend, indien en voor zover deze door Sandy’s Designs uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Sandy’s Designs  afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Sandy’s Designs kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website
te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de
Website en in andere van Sandy’s Designs afkomstige materialen zijn dan ook
onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Sandy’s Designs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Sandy’s Designs en het voldoen aan de daarbij door
Sandy’s Designs gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Sandy’s Designs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sandy’s Designs
het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen.
4.4. Sandy’s Designs kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Sandy’s Designs op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Sandy’s Designs is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Sandy’s Designs daarvan in kennis te stellen, zodat Sandy’s Designs
gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Sandy’s Designs is ontvangen, stuurt Sandy’s Designs
de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.
6.2. Sandy’s Designs is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30
dagen geleverd worden.
6.4. Indien Sandy’s Designs de producten niet binnen de overeengekomen termijn
kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord
gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Sandy’s Designs raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Sandy’s Designs
14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
– als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Sandy’s Designs een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Sandy’s Designs, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sandy’s Designs
kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Sandy’s Designs
bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is
ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het
product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of
andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Sandy’s Designs
Slinge 35
8223EB, Lelystad

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sandy’s Designs de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Sandy’s Designs
aanbiedt het product zelf af te halen, mag Sandy’s Designs wachten met
terugbetalen tot Sandy’s Designs het product heeft ontvangen of tot
Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Zakelijk retourrecht

8.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige
toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
– Zakelijke Klant de Overeenkomst met Sandy’s Designs binnen 7 dagen na
ontvangst van het product dient te ontbinden.
– Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Sandy’s Designs enkel
het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het
retour sturen en voor de kosten van het retourneren.
– Zakelijke Klant aan Sandy’s Designs een ongebruikt product in een
ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich
hier niet aan houdt, is Sandy’s Designs gerechtigd een retour te weigeren
of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
– reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de
Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Sandy’s Designs zullen
worden terugbetaald.

Artikel 9. Betaling
9.1. Klant dient betalingen aan Sandy’s Designs volgens de in de bestelprocedure
en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.
Sandy’s Designs is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en
deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent
Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Sandy’s Designs is gewezen op de te late betaling en
Sandy’s Designs de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Sandy’s Designs gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende
€ 5.000,- met een minimum van € 40,-. Sandy’s Designs kan ten voordele van
Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door
Sandy’s Designs een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2. Sandy’s Designs staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Sandy’s Designs
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Een door Sandy’s Designs, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van
de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Sandy’s Designs daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien Sandy’s Designs de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen
11.1. Sandy’s Designs staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Sandy’s Designs
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. 
11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Sandy’s Designs
daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak
meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
11.3 Indien Sandy’s Designs de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 12. Klachtenprocedure
12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Sandy’s Designs, dan kan hij bij Sandy’s Designs telefonisch, per e-mail of
per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.
12.2. Sandy’s Designs geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog
niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal
Sandy’s Designs binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
12.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
13.2 De totale aansprakelijkheid van Sandy’s Designs jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw).
13.3 Aansprakelijkheid van Sandy’s Designs jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Sandy’s Designs jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Sandy’s Designs.
13.5. De aansprakelijkheid van Sandy’s Designs jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien
Klant Sandy’s Designs onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Sandy’s Designs ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen
tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sandy’s Designs
in staat is adequaat te reageren.
13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sandy’s Designs meldt.
13.7 In geval van overmacht is Sandy’s Designs niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Sandy’s Designs totdat alle
vorderingen die Sandy’s Designs op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele
daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
14.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Sandy’s Designs te
bewaren.
14.4. Sandy’s Designs is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke
Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
14.5 Zakelijke Klant zal Sandy’s Designs te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Sandy’s Designs.

Artikel 15. Persoonsgegevens
15.1 Sandy’s Designs verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy
statement. Deze is hier te vinden: www.craftingandcoffee.nl/privacy

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Sandy’s Designs gevestigd is.
16.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Sandy’s Designs
slinge 35
8223EB, Lelystad

Telefoon: 0611809838
E-mail: sandy@sandysdesigns.nl
KvK-nummer: 87955946
Btw-nummer: NL004525815B75